Slovník synoným

Slovník synoným (všeoobecnejšie označovaný ako tezaurus) je užitočná pomôcka nielen pre používateľa, ale aj pre ďalšie programy, ako sú napr. fulltextové vyhľadávače. Používateľ použije slovník synoným na to, aby v texte vybral vhodné slovné zvraty, neopakoval stále tie isté slová alebo nepoužíval zbytočne cudzie slová tam, kde existuje rovnako dobrý alebo aj výstižnejší slovenský výraz. Programy použijú slovník synoným na obohatenie otázky, vyhľadanie sémanticky príbuzných termínov ap.

Jazyková časť

Slovník synoným obsahuje v každom heslovom slove jeho synonymné alebo rovnoznačné výrazy, t. j. slová a slovné spojenia, ktoré majú rovnaký alebo podobný význam a ktoré možno v určitom kontexte vzájomne nahradiť.

Slovník je usporiadaný abecedne. Väčšinu hesiel tvoria polysémické, t. j. viacznačné slová. Synonymá sú preto zoradené do tzv. synonymických radov, a to podľa jednotlivých významov hesla. Synonymické rady aj jednotlivé výrazy týchto radov sú rozčlenené podľa svojej významovej blízkosti k heslovému slovu. Ako prvé synonymum býva uvedené najbežnejšie alebo najfrekventovanejšie slovo, ktoré takisto dobre naznačuje význam príslušného synonymického radu.

V slovníku sú uvedené prevažne štylisticky neutrálne slová. Niekedy je však vhodné uviesť aj nespisovné, expresívne či zastarané slová. V takom prípade je pri danom slove uvedený štylistický príznak. Niektoré významy hesla môžu byť tiež štylisticky podfarbené, napriek tomu, že základný význam je bežný a neutrálny (napr. slovo basa ap.).

V mnohých slovách cudzieho pôvodu existuje možnosť dvojakého písania. V týchto prípadoch sa uvádzajú oba prípustné varianty. V ojedinelých prípadoch sa uvádzajú aj slovotvorné dublety (varianty), čo sú slová odvodené z identického kmeňa, ktoré majú rovnaký význam, ale inak sa píšu. Príkladom môže byť mrak – mračno, rokľa – roklina ap.

Slovníky synoným podávajú tiež základné informácie o antonymách. Tieto slová opačného významu sa uvádzajú vždy podľa svojho významu popri danom synonymickom rade. Všeobecnejšie slovníky môžu obsahovať aj ďalšie odkazy, a to na hyperonymá (nadpojmy), hyponymá (podpojmy) alebo jednoduché odvodené slová.

Dostupné funkcie

Ak používate aj modul podpora fulltextu, ktorý umožňuje rozpoznať slovo v ľubovoľnom tvare a odvodiť z neho jeho základný tvar, vyhľadá vám modul synonymá bez ohľadu na to, v ktorom páde, čase či spôsobe je slovný tvar zadaný. Programovo je riešené aj rozpoznanie negatívnej predpony (v slovenčine ne-). Ak zadáte slovo s touto predponou a v slovníku je uvedené ako samostatné heslo, vráti sa toto heslo. Ak to tak nie je, program sa pokúsi vyhľadať slovo bez negatívnej predpony.

V súčasnosti ponúkame slovník synoným pre jazyky uvedené v prehľade nástrojov (pozri tabuľku). Implementovaný je takisto na väčšine platforiem.

Referencie

Funkčnosť a rozsah slovenského slovníka synoným si môžete overiť napr. v programoch Microsoft Office od verzie Office 95 vyššie. Rovnaký modul ďalej využívajú textový editor firmy Software602, predým obľúbený Corel WordPerfect a ďalšie.