Multilingválne vyhľadávanie

Tento nástroj umožňuje automaticky prekladať informácie v databáze, legendy k fotkám či výrobkom alebo kľúčové slová do vybraných jazykov. Prípadne expandovať položenú otázku do ďalších jazykov, záleží na aplikácii a spôsobe použitia. Toto riešenie je veľmi efektívne a rýchle, dostupné pre viacero jazykov, nie je však vhodné na preklady celých viet alebo tam, kde záleží na zrozumiteľnosti textu pre bežného čitateľa.

Jazyková časť

Toto riešenie sa skladá z prepojenia 4 komponentov: prekladového slovníka v dostatočnom rozsahu, morfologickej charakteristiky východiskového aj cieľového jazyka, syntaktickej analýzy východiskového jazyka a nástroja na prácu s tým všetkým. O morfologickej charakteristike sa môžete dočítať viac v častiach korektor preklepov a fulltextové vyhľadávanie. Veľké prekladové slovníky v rozsahu až 100 000 hesiel ponúkame pre základné cudzie jazyky: angličtinu, nemčinu, ruštinu, francúzštinu, španielčinu a taliančinu, menšie slovníky pre ďalších asi 20 jazykov. Pre vybrané jazykové kombinácie sú dostupné aj terminologické slovníky pre ekonómiu, techniku a medicínu, a to v rozsahu až 50 000 termínov.

Syntaktická analýza jazyka umožňuje určiť vo vete podmet, prísudok, predmet a príslovkové určenie, analyzovať zložené slovesné časy či stanoviť závislosti medzi jednotlivými vetnými celkami. Vďaka tomu potom dokáže lepšie určiť pády a ďalšie gramatické kategórie, napr. v cieľovej slovenčine aj pri preklade z jazykov, ktoré pády nepoužívajú, napr. z angličtiny. Všetko ďalej riadi komplexný nástroj, ktorý dokáže pracovať so všetkými dostupnými informáciami zdrojového jazyka, teda so základným tvarom slov, s gramatickými kategóriami, so slovnými druhmi, prípadne aj s valenciou slovies, a to všetko využíva na čo najlepší preklad. V súčasnej podobe však nedokáže pracovať s rôznymi významami slov, čo jeho využitie do istej miery obmedzuje.

Programové riešenie

Vzhľadom na to, že tento komponent ešte nepracuje s rozsiahlymi korpusmi, jazykovými a prekladovými modelmi, jeho využitie je veľmi jednoduché. Na preklad medzi dvoma jazykmi postačujú dáta v rozsahu 20-30 MB, nie sú potrebné výkonné procesory a SSD disky, takže je možné začleniť ho napr. aj do aplikácie pre mobilné telefóny.