LEXICON 7

Zobrazenie hesiel

lex7-popis-hesla.png (29 KB) Dobre usporiadané heslá sú kľúčom k efektívnemu používaniu akéhokoľvek slovníka.Lexicon zobrazuje heslá veľmi prehľadne, nový význam, resp. príklad je vždy na novom riadku. Farebne aj typom písma sú rozlišené: heslové slovo, jeho výslovnosť, slovný druh, nepravidelné tvary, preklady, príklady, spresňujúce poznámky alebo slovesné väzby. Kliknutím na ktorékoľvek slovo sa zobrazí jeho spätný preklad, a to buď vo forme úplného hesla, alebo jeho stručného náhľadu. 

 

Možnosti vyhľadávania

Tvaroslovné vyhľadávanie

Ojedinelou vlastnosťou slovníkov je rýchle a inteligentné vyhľadávanie hesiel. Slovo môžete zadať či vložiť z inej aplikácie presne v tom tvare, ako bolo napísané, t.j. bez ohľadu na jeho pád, číslo, čas alebo spôsob. Napr. v anglickom slovníku k tvaru broken nájde break, k nemeckému ist zobrazí sein, k francúzskemu parlions vyhľadá heslo parler. Oceníte to najmä pri práci s internetom a pri čítaní pošty.

lex7-popis-hladanie1.png (24 KB)

Našepkávanie hesiel pri ich zadávaní

Ak si zapnete túto funkciu, nemusíte ani zadávať celé slovo. Po napísaní aspoň troch písmen sa vpravo od zadávacieho poľa zobrazí okno, ktoré obsahuje práve tie heslá, ktoré sa začínajú na zatiaľ zapísanú časť slova.

Fulltextové vyhľadávanie

Okrem jednotlivých hesiel môžete vyhľadávať aj celé slovné spojenia. Dá sa priamo zadávať napr. aj break in, v porovnaní s, nehľadiac na ap., Lexicon vyhľadá zodpovedajúce heslá alebo príklady. Tým získate viac možností prekladu daného slovného spojenia. Zadajte napr. v anglickom slovníku do zadávacieho riadka slová v porovnání a Lexicon vám ponúkne aj preklady pri heslách, kde by ste ich inak určite nehľadali. Pritom práve tieto príklady vám môžu pri preklade významne pomôcť.

lex7-popis-hladanie-1b.png (35 KB)Fulltextové vyhľadávanie môžete ďalej upraviť alebo spresniť zadaním odboru, štylistického príznaku alebo slovného druhu. Môžete si tak ľahko vyhľadať napr. všetky vulgárne slová alebo všetky spojky. Kliknite na ikonku lupy so zeleným krížikom vľavo hore v okne slovníka a zobrazí sa vám dialógové okno, kde do políčka Odbor, štýl zadáte skratku odboru, ktorý hlľadáte: práv., hist., tech., ap.

       

Fonetické vyhľadávanie

Pri práci s anglickým slovníkom nemusíte vedieť ani správnu písanú podobu slova, ktorá sa zvyčajne od hovorenej podoby dosť líši. Slovo stačí zapísať tak, ako ho počujete, Lexicon vyhľadá najbližšie vhodné slovo. Funkciu aktivujete kliknutím na ikonku lupy vľavo hore nad zadávacím riadkom a začiarknutím políčka fonetické vyhľadávanie. Keď potom do zadávacieho poľa napr. anglického slovníka napíšete rajt, slovník vám automaticky ponúkne heslá right, riot, rite, wright a write.

Automatická oprava chýb

Lexicon vám ponúkne predpokladané správne heslá aj v prípade, že heslo napíšete chybne. Dokáže sa vyrovnať s preklepmi podobne ako korektor pravopisu v editore, dokonca dokáže sám doplniť mäkčene a dĺžne v slove zapísanom bez diakritiky.

Vyhľadávanie podľa šablóny

lex7-popis-hladanie-1a.png (36 KB)Nie ste si istí pravopisom hľadaného slova? Neviete, či sa v danom slove píše e alebo a? Lexicon vám pomôže, ak využijete užitočnú funkciu vyhľadávania podľa šablóny. Kliknite na ikonku lupy s krížikom umiestnenú nad zadávacím riadkom a v otvorenom okne na záložku šablóny. Tu môžete vyhľadávať neúplné tvary slov pomocou troch špeciálnych znakov: ?, * či []. Zadajte napr. v anglickom slovníku man?ge a slovník vám nájde slovo manage v jeho správnom tvare s a. Viacej znakov nahrádza hviezdička, do závoriek potom udávame hlásky, o ktorých predpokladáme, že ich hľadaný výraz obsahuje.

Výučbové prvky

Výslovnosť

Pri väčšine hesiel všeobecných slovníkov si môžete vypočuť vzorovú výslovnosť nahovorenú rodeným hovoriacim.

Slovná zásoba

lex7-popis-tvary-kolakacie.jpg (27 KB)S elektronickým slovníkom LINGEA sa môžete učiť ešte systematickejšie. Študentom jazykov sa napr. odporúča, aby si pri učení nových slovíčok zapisovali aj ich synonymá a antonymá, a rozširovali si tak svoju slovnú zásobu. S Lexiconom 5 nepotrebujete mať poruke ešte ďalšie dva slovníky synoným, slovenský a napríklad ruský. Vľavo dole sa vám synonymá a antonymá vyhľadaného slova zobrazujú automaticky.

Po rozkliknutí záložky Tvary sa vám vypíšu aj odvodené slová. Naraz sa tak môžete naučiť významy podstatného mena a od neho odvodeného prídavného mena. Pomocou záložky Fulltext vyhľadáte aj všetky príslušné príklady a idiómy, ktoré vás navedú, ako dané slovo použiť v správnom kontexte.

Slovnú zásobu si môžete prehĺbiť aj vďaka vopred nastaveným či vlastným témam, ktoré obsahujú náležité slovíčka. Hľadáte napr. slovo chrobák? Lexicon vám vyhľadá jeho preklad do daného jazyka, navyše rozkliknutím témy Hmyz pod záložkou Významy nájdete preklady Ďalších príbuzných slov: hmyz, červ, larva ap. Všetky nahrané i vlastné témy sa zobrazia po kliknutí na záložku Doplnky. Uvedená funkcia je dostupná vo všeobecných slovníkoch. (Praktický, Veľký, Platinum.)

Vo všeobecných slovníkoch sa slovíčka môžete učiť alebo si ich zopakovať pomocou funkcie Učenie. Kliknite si na príslušnú záložku a vyberte si oblasť slovnej zásoby, na ktorú sa chcete zamerať. Určite si poradie a rýchlosť zobrazovania danej slovnej zásoby, aj to, či sa chcete slovíčka učiť alebo si ich znalosť len preveriť.

 

Gramatika

Našli ste si v Lexicone anglické sloveso speak a nie ste si istí jeho tretím tvarom? Slovník ho samozrejme uvádza. Vďaka tabuľkám tvaroslovia, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí na ikonku kľúča, sa však môžete pozrieť na jeho kompletné časovanie a pripomenúť si tak napr. tvorenie predbudúceho priebehového času (they will have been speaking). V tabuľkách si tiež môžete overiť, či je pomocným slovesom nemeckého bleiben sloveso haben, alebo sloveso sein.

Veľkou pomocou vám môže byť prehľad gramatiky, ktorý sa zobrazí po kliknutí na ikonku G vpravo dole v okne Lexiconu. Príslušnú kapitolu si môžete nájsť pomocou obsahu, kľúčových slov alebo prostredníctvom odkazu pri príbuzných témach.

lex7-popis-gramatika-tabulky.png (72 KB) lex7-gramatika.jpg (169 KB)